VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2017

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Sjuttioandra verksamhetsåret

 Verksamheten under året har uppmärksammat Finlands hundraåriga självständighet på många olika sätt. Hembygdsdagar firades 8-9 juli traditionsenligt. På lördagen ordnade hantverkarna försäljning och i soldattorpet presenterades både lördag och söndag en Uno Fagernäsutställning. Samtidigt presenterades Finlands yngsta Major Pehr Furu. Tor-Anders och Inger Nygård visade sin inspelning "När livet var lite värt". Söndagens hembygdsfest hade f.d. riksdagsman Nils-Anders Granvik som festtalare. Våra veteraner Jan-Erik Granbacka, Gunnar Kolam, Bror Kaitajärvi och Max Furu var inbjudna som hedersgäster. Erik Granvik var årsbarn med vårt land och han uppmärksammades med att ett par av hans dikter upplästes på festen. En demonstration av matkulturer under 100 år "Alla tiders mat" ordnades under sensommaren 2 gånger, första gången för eleverna i årsklasserna 3-4 och andra gången för årsklasserna 5-6. Tillställningen uppskattades. Totalt ca 70 elever med lärare deltog. En jubileumskonsert med Finland 100 status ordnades i oktober, med hembygdsföreningen som arrangör. De två konserterna drog ca 500 åhörare. Berättarkväll ordnades i hembygdsgården under hösten med ett tjugotal deltagare. Berättelserna publicerades i Släkt och Hävd nr 48 som utkom före jul. En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården i juli och ca 80 deltagare infann sig. Årets julhus ordnades av hantverkarna i gamla slöjdskolan. En stickgrupp har samlats i hembygdsgården 4 gånger under sommaren. Mellan 6-10 deltagare varje gång.

Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar har varit Kaj Knutar, Anders Widjeskog, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Siv Skullbacka, Carita Byskata, Sixten Ahlsved, Boris Särs och suppleanterna Johan Grahn, Göran Särs och Tora Knutar.

Nils-Anders Granvik festtalade på hembygdsfesten den 9 juli

Styrelsen har under året sammanträtt till 7 protokollförda sammanträden och 52 paragrafer har antecknats.

Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata.

Suppleant Carola Engblom.

Funktionärer 2017

- Arbetsledare                                          Kaj Knutar

- Museiföreståndare                                Siv Skullbacka och Eivor Duvnäs

- Ansvariga för lantbruksmuseet             Christer Skullbacka och Kaj Knutar

- Serveringsgruppen                                Ansvarig Siv Skullbacka. Hon skaffar                                                                                                           medhjälpare vid behov.

- Ansvariga för arkivet                             Karl-Erik Lillrank. Rolf Lillrank och Raymond                                                                                           Storrank kan tillfrågas vid behov.

- Ansvariga för vandringsleden                Boris Särs sammankallare, övriga Göran Särs,                                                                                              Matias Vuojärvi, Tom Särs, Hans Särs, Stig                                                                                                  Högnabba, Johan Grahn, och Raymond                                                                                                       Storrank

- Redaktionsråd för SoH                          Sammankallare: Göran Byskata. Medlemmar 

                                                                 Max H Furu, Frej Widjeskog, Leo G Furu,                                                                  Raymond Storrank, Rolf Lillrank, Boris Särs och                                                                  Folke Österbacka.

 

-Nabba hembygdsforskare                       Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillrank,

                                                                  Bo-Erik Lillrank, Edvin Byskata, Håkan Ravald,                                                                   Ole Storbacka, Vilhelm Dahlvik, Henrik knutar                                                                                            och Henrik Långbacka

                                                                  Hembygdsforskarna har verkat i 28 år.

- Urklippsboken                                        Göran Byskata

Verksamheten

Årsmötet hölls i klubbrummet lördagen den 18 mars 2017 kl. 13.00. Närvarande 13 medlemmar.

Medlemsavgiften fastställdes till samma belopp som ifjol. 5 euro för enskilda och 10 euro för familjer.

 Plock ur styrelsens protokoll

13 februari

Förbereddes årsmötet  I tur att avgå var Göran Byskata, Sixten Ahlsved, Eivor Duvnäs och Folke Österbacka.  Förslaget till verksamhetsberättelse genomgicks. Föreläggs årsmötet. Bokslutshandlingarna granskades och visade en vinst på 222,46. Föreläggs årsmötet för godkännande.

Hembygdsfesten ordnas traditionsenligt den andra söndagen i juli. Festen kunde få en festligare prägel med anledning av Finlands 100 år.

Årsmötet som hölls den 18 mars omfattade samtliga frågor enligt styrelsens förslag.

Verksamhetsplan och budget för 2017 godkändes.

Verksamhetsgranskarna Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata suppleanten Carola Engblom återvaldes.                                                                                 

 6 april

Styrelsen konstituerade sig sålunda:

Göran Byskata ordförande

Eivor Duvnäs vice ordförande

Christer Skullbacka kassör

Folke Österbacka sekreterare

Föreningen fick motta en lemonadmaskin av släkten Granholm.

Planeras berättarkvällar i hembygdsgården. Gamla Terjärvhistorier och berättelser från forna tider borde bevaras för eftervärlden. Kaffedagen för äldre terjärvbor planeras till juni-juli.

En Granvik kväll med uppläsning av hans dikter planeras med Lisbeth Zittra som uppläsare.

16 maj

Ett Finland 100 projekt "Alla tiders mat" resenterades av Maja Sandbäck. eleverna i klasserna 3-4 inbjuds till hembygdsgården där de genom sina sinnen får lära sig om maten i vår nejd under Finlands 100 år. Siv ansvarig för Terjärvs del.

10 juni

Planerades hembygdsfesten och general Fagernäs utställning i soldattorpet. Diverse underhållsarbeten utförs. Anskaffas en ny flaggstång, en ny sits till gräsklipparen, nya gardiner och uppsnyggning av hästen.

25 juli

Hembygdsfesten firades den 9 juli 2017 vid hembygdsgården. Festen inleddes med att Stig Dahlvik med Christer som rorsman spelade Finlandiahymnen från en båt på Heimsjön. Sekreteraren hälsade välkommen. Veteranerna hedersgäster. Lantbruksrådet Nils-Anders Granvik festtalade. Ulla-Stina Åivo läste några dikter av Erik Granvik. Sång av Salongsorkestern och Mats-Olav Sågfors.

Kaffedagen för äldre terjärvbor arrangerades den 17 augusti. Uppslutningen som tidigare år. Vandringsdagen ordnas traditionellt den första söndagen i oktober

15 september

Sekreteraren med fru deltog i museidagarna på Åland.

Terjärv musikanter har erhållit Finland 100 år status för ett musikprojekt benämnt Jubileumskonsert med inhemsk musik hösten 2017. Hembygdsföreningen står som huvudman för projektet. En planeringsgrupp om fem personer har tillsatts som verkställer evenemanget. Föreningen deltar med talkoinsats vid monteringen och nedmonteringen av scenen i skolan. Parkeringsvakter båda dagarna.

Vandringsdag den 1 oktober på Sarjärv-Höbäck naturstig.

Diskuterades en fotoutställning nästa sommar.

Styrelsen företog en utfärd till Halsua och Vetil hembygdsmuseer i augusti.

Material från Andtbackas släktforskning har mottagits till arkivet.

Arkivmaterial från Terinit har också erhållits.

30 november

Föreningen deltog i julhuset i Teri Sali den 4 december med försäljning av Släkt och Hävd nr 48 och andra böcker.

Bidrag

Bidrag från Svenska Kulturfonden för ordnande av Jubileumskonserten 14-15 oktober 2017. 2000 euro.

Från Österbottens Förbund 3000 euro för jubileumskonserten.

Kulturfonden för Gamlakarlebynejden 500 euro för samma ändamål. Samt därtill 500 euro för verksamheten.

Bidrag från Kronoby kommun 1.800 euro för verksamheten.

Publikationer

Släkt och Hävd nummer 48 utkom i början av december och säljs för 15 euro.  

Hembygdsföreningens styrelse tackar Kronoby kommun och alla institutioner för bidragen. Ett tack också till privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2017

 

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

Gm Folke Österbacka sekreterare