Böcker, artiklar och film

Sedan 1962 har föreningen gett ut tidningen Släkt och Hävd. I tidningen hittar man artiklar om släktforskning, händelser och personer som har anknytning till Terjärv.

1965 beslöt föreningen att deltaga i framställningen av en hembygdsfilm. 1970 visas hembygdsfilmen för första gången på kyrkoby skola inför ett överfullt hus.

1971 Hembygdsfilmen är helt färdig och premiärvisades i Småbönders folkskola och i Ungdomshemmet i november. Filmen som är 2 h och 15 min innehåller fyra avsnitt: - Terjärv i gången tid, - bildsvep över Terjärv, -Näringar, industrin och dylikt och - kommunen, församlingen och olika föreningar.

 Hemmafront och Stridslinjer.

Boken utgavs av Terjärv Hembygdsförening 1991.

1985 utsågs en arbetsgrupp bestående  av Sven Hästbacka, Alf Sandvik och Elof Granholm.

Uppgiften bestod av att insamla fotografier från krigsåren 1939-44. Foton insamlades från alla hem i Terjärv och det kom in nära 1000 fotografier. Många fotografier var dubletter, men efter sortering återstod ca 300 foton som fick behövlig text och anslöts till rätt truppförband.

Gruppen utökades med Heimer Furu och Helge Smedjebacka. Småningom började inkomma texter med berättelser om upplevelser under kriget. Också skyddskåren, lottorna och frihetskrigarna  bidrog med bilder och då beslöt man att utge en bok med samlat material från krigsåren 1918 och 1939-44. Kronoby kommun och Terjärv Sparbank stödde projektet.

Boken inleds med anteckningar om frihetskriget och de Terjärvbor som gjort en insats då. 

Skyddskårsverksamheten och jägarrörelsen med bl.a. generalen från Terjärv Frans Uno Fagernäs presenteras. Vinter-och fortsättningskriget har sina sidor, samt en förteckning över inkallade Terjärvbor till militär, krigs- och arbetstjänst åren 1940-44.

Boken om Generalen från Terjärv Frans Uno Fagernäs

Författare Helge Smedjebacka

Boken handlar om generalens liv från födelseåren vid barndomshemmet på Byskata, skolgången och militärutbildningen i Tyskland. Slutligen beskriver författaren Helge Smedjebacka med hjälp av personliga anteckningar och andra dokument om hans liv inom finska armén.

 

1994 Föreningen bestämde att de på föreningens ansvar skulle ge ut en diktbok Valda dikter av Uno Sandkulla.

 

TERJÄRV-KEMIJÄRVI 1944-45

Hembygdsföreningen startade 2005 en utredning om de evakuerade från Kemijärvi som från den 11 september 1944 till midsommartiden 1945 inkvarterades i hemmen i Terjärv. 1031 evakuerade, de flesta från byn Alakylä i Kemijärvi, fann sina tillfälliga boplatser i de olika byarna i Terjärv. Boken om evakuerade i Terjärv trycktes 2008. En andra upplaga trycktes ett år senare. I boken finns uppgifter om alla evakuerade och deras värdar och bilder på stugorna de bodde i under evakueringstriden, i den mån dessa kunnat spåras. 
 
 

 

Stolboken Laga i Tärjär

Boken utgavs av Terjärv Hembygdsförening 2012.

Fotograf och grafisk formgivning  Patrik Högnabba

Ur innehållet bl.a.

Tre av snickerierna som verkat i Terjärv presenteras och Terjärv Manliga Hemslöjdsskolas historik åren 1938-2012 presenteras. Boken beskriver den typiska Terjärvstolen genom åren från tidigt 1700-tal (barock, gustaviansk  och rokoko) fram till de nyare modellerna framtagna främst vid Optima. 66 olika stolmodeller presenteras.

Under hösten 2010 framkastade styrelsens kassör Eivor Duvnäs  tanken om att stolar med Terjärvursprung och tillverkning borde dokumenteras för eftervärlden. Det har framkommit att många olika modeller genom tiderna har tillverkats både i hemmen och i slöjdskolan och i de olika snickerierna som verkat i Terjärv. Styrelsen nappade på iden och tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att föra saken vidare. Till arbetsgruppen valdes Eivor Duvnäs, Anna-Lena Långbacka, Kaj Knutar och Sixten Ahlsved. Som fotograf kallades Patrik Högnabba. 

För att finansiera projektet ansöktes den 29 november om ett bidrag från Svenska Kulturfonden. I mars 2011 beviljades projektet ett understöd om 2.000 euro från Kulturfonden och arbetsgruppen startade projektet med att uppsöka och spåra terjärvstolar ute i byarna. 

Terjärv Hembygdsförening har sammanställt materialet till en matrikel där resultatet av stolprojektet presenteras och åskådliggörs. Denna utgtåva blev klar för tryckning under våren och presenterades under hembygdsdagarna 2012. Boken finns att fås från hembygdföreningens arkiv.