Stadgar för Terjärv Hembygdsförening rf

Föreningens namn är Terjärv hembygdsförening r.f. och dess hemort Terjärv kommun.

Föreningens ändamål är att tillvarataga och vårda minnena av gången tid och fäderneärvd kultur i Terjärv socken. Föreningen upprätthåller ett museum för hembygden, som genom insamlade föremål. bilder, uppteckningar, skrifter, gjorda modeller och rekonstruktioner försöker ge en åskådlig, verklighetstrogen och sammanfattande kunskap om livsvillkoren, egenarten och framstegen i hembygden. Den vill väcka intresse för och i mån av sin förmåga vårda och skydda hembygdens kulturminnen och främja kunskapen om och intresset för dess historia  och det för bygden speciellt kännetecknande. I det syftet anordnar den föredrag, utfärder och hembygdsfester och ger ut publikationer om hembygden. I sin insamlings-och museala verksamhet bedriver föreningen samarbete med rikets och landskapets fornminnesvårdande institutioner.

---------------

Föerningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av minst 6 och högst 12 ordinarie medlemmar och 3 suppleanter.Medlemmarna i styrelsen väljs på årsmötet för tre år åt gången.

Styrelsen väljer inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

-----------------

Terjärv den 29 november 1945

J.H.Furu                        Tyra Sandberg                         Erik Granvik              

Henry Palm                  Edit Österlund                         Hugo Backman

                              Elis Granholm ordförande