För aktuella händelser och evenemang se på vår facebook sida och instagram

Föreningens facebooksida

Föreningens instagram

 

 

 

 

Forskning om Anders Ranks härkomst

(Uppdaterad 30.1.2024)

 

Följande text är hämtad från en delrapport av Karl-Erik Lillrank, Kenneth Sundbom och Ola Österbacka för Släkt och Hävd 54 2023. Dessutom finns ett tillägg med senare resultat.

 

Olika försök har gjorts att härleda ursprunget för släkten Rank i Terjärv, men utan att någon säkerhet kunnat nås. Det huvudsakliga problemet är att vi saknar skriftliga källor före 1500-talet. Från 1500-talet finns skattelängder. I kyrkböckerna finns en del data från slutet av 1600-talet, men först efter Stora ofreden i början av 1700-talet finns någorlunda heltäckande information. På privat initiativ har en grupp intresserade, med stöd av hembygdsföreningen och en småskalig insamling för att få nödiga medel, upptagit forskning med stöd av DNA-testningar.

Stamfäder för Rank-hemman

Forskningsgruppen som har anor i Rank försöker nu med stöd av DNA-tester finna ut varifrån den äldsta kända på Rank hemman kommit till Terjärv. Eftersom Per Anderssons far tydligen hette Anders kallas projektet ”Anders Ranks härkomst”. Några Y-DNA-test har tagits och några väntar ännu på att analyseras, så vi får ge oss till tåls en tid innan vi kan besvara frågan. Det här är en delrapport. 

Vid den första anteckningen över hemmanen i Terjärv 1549 nämns 10 hemman. De var:

Lytts hemman där Olof Andersson var bonde

Rank hemman där Per Andersson var bonde

Granö a där Olof Månsson var bonde

Granö b där Lars Mattsson var bonde

Hästbacka a där Erich Jönsson var bonde och Olof Persson inhyses

Hästbacka b där Hans Nilsson var bonde

Kortjärvi där Jöns Herlison var bonde

Fagernäs där Grels Andersson var bonde

Byskata där Lasse Olsson var bonde

Sandbacka-Kolam där Anders Michelsson var bonde. (Detta hemman finns från 1566 på Sandbacka i Påras i Kronoby)

Vid Älvsborgs lösenlängd = silverskattelängd 1570 var de rikaste hemmanen i Terjärv 1. Rank =23 mk 2. Granö a = 17 mk 3. Lytts = 16 ½ mk 4. Kortjärvi = 12mk 1½ öre 5. Granö b = 9 mk 3½ öre 6. Fagernäs = 8 mk

Rank hemman har senare delats många gånger och därifrån utgår åtminstone Storrank, Lillrank, Timmerbacka, Sandkulla, Hässjebacka, Bredbacka och troligen Häggmans kaplanboställe. Vi tar här upp sådana som för närvarande är med i projektet. Se illustration.

(En noggrannare utredning om hur Rank hemman blivit delat kan man läsa om i Släkt och Hävd Nr 30 på sidan 58.)

 

Resultat från några Y-DNA-tester

Rank – Anders Jönsson

På denna linje har vi testat två ättlingar på manslinjen ända från Per Andersson Rank via Anders Jönsson Lillrank, Per Anderssons sonsons sonson, som 1661 övertog Kortjärvi hemman. Det ena testet har uppgraderats till Big Y-700, och har lämnats av Bernhard Lassas. Haplogruppen är N-Y48593. Det andra testet på Y-37-nivå lämnades av Mårten Forsander. Den förutsagda haplogruppen för båda testtagarna på denna nivå är N-M231, vilket bekräftar att deras farslinjer är korrekta. Deras släktlinjer delas från Lars Anderssons söner Anders (f 1656) och Johan (f 1674).

Storrank – Lillrank 

Ca år 1630 föds Tomas Eriksson Lillrank. Källorna anger att han kommer från Kaustby. Han tjänar som dräng hos Per Jönsson Lillrank och gifter sig med hans dotter Magdalena. Han gör en bra insats och blir husbonde på halva hemmanet, Storrank. Hans efterkommande på manslinjen går ner till Rolf Lillrank, som har tagit ett Big Y-test där haplogruppen är I-BY219411. I vår grupp representeras denna linje av Karl-Erik Lillrank, och även Kenneth Sundbom tillhör den genom sin mor. Linjen bekräftas av matchningar mot släkten Kronholm i Pedersöre och Tomas Eriksson som gemensam anfader.

Timmerbacka

Här har vi stamfadern Matts Larsson, som även har haft tillnamnet Ranckebacka. Han var husbonde från 1644 på den del av Rank-hemmanet som blev Timmerbacka. Vi har testat hans ättling Dan Duvnäs, som i Y-37 fick haplogruppen R-M198. Redan i ett tidigare test har en annan av Matts Larssons efterkommande, Stefan Djupsjöbacka, fått samma haplogrupp.

Sandkulla

Från 1623 var Per Classon husbonde på Rank. Hans son Daniel Persson blev stamfar för en familj som senare innehade Sandkulla hemman. Hans ättling är Tobias Sandqvist (Lillvik) som redan tidigare har konstaterats ha haplogrupp N-BY32535 (Big Y-700). Släkten Sands i Nordamerika är en matchning med Matts Nilsson Sandqvist, f 1819, som gemensam anfader.

Porcka-Keurkal

Ett test av Ola Österbacka (Y-37) har gett en intressant koppling till Rank genom att den förutsagda haplogruppen är samma som för Lassas och Forsander: N-M231. Stamfadern, som innehade Fagernäs hemman 1645, hette Per Olofsson Pårcka (skrivs även Porcko, Korka och Ranka) men bar även namnet Keurkal, som blev ett allmänt släktnamn under en längre tid. Pers son Carl blev anfader till Döfnäsfamiljen. Anders Johansson Döfnäs kom som måg till Österbacka på 1780-talet. Testet har uppgraderats till Big Y-700 och vi inväntar som bäst resultatet. [Se komplement nedan.]

 

Vad drar vi för slutsatser?

Vi har testat endast en släkt med Per Andersson som bevisad stamfar. Den haplogrupp som Lassas tillhör har ett gemensamt ursprung i det område i Södra Österbotten som kallas Sjönejden, dvs Lappajärvi-Alajärviområdet. Några av de närmaste träffarna finns i de äldsta grenarna av släktena Svarvar och Höök i Alajärvi. Att döma av träffarnas art drar vi slutsatsen att det finns en gemensam anfader med Rank någon gång under senmedeltiden, men om Rank kommer från Sjönejden eller om dessa släkter härstammar från Terjärv, eller har ett gemensamt ursprung från annan ort kan inte avgöras i det här skedet.

Ulf-Peter Granö har utfört ett digert arbete med att utreda många Y-matchningars direkta farslinjer från 1500- och 1600-talen till nu levande ättlingar. Vi har ännu inte hittat några direkta kopplingar, men många släkter har tydliga förbindelser. Det finns inga antydningar om att Anders Rank skulle ha sina rötter i Sverige. 

Tydligt är att Tomas Eriksson Lillrank, Matts Larsson Rank (Ranckebacka) och Per Classon Rank inte är nära släkt med varandra. De har kommit till Ranks hemman som mågar eller drängar. Tomas Eriksson kommer från Mellersta Österbotten (Karlebynejden, Kaustby), Matts Larsson bär tydliga spår av härstamning från Sverige (även Norge och USA finns representerade hos andra med samma haplogrupp) och Per Classon kommer från Mellersta Österbotten.

Varifrån Porcka-Keurkal kommer får vi kanske en vink om sedan Big Y-testet blir klart. Att släktlinjen har samma förutsagda haplogrupp som Rank är mycket intressant. När delningen av släkterna har skett är i dag omöjligt att säga. En möjlighet är att faderskap som finns antecknat i böckerna inte stämmer med verkligheten. I många släkter finns män som tagit på sig faderskap för s k oäkta barn av hänsyn till familjens namn. Detta är en komplikation för släktforskningen.

Framgången med testningen hör nära samman med hur många som testat sig. I detta nu är det är ett fåtal som tagit Big Y-700, men några av matchningarna har vi tagit kontakt med och det finns förhoppningar om ett intressant samarbete också med dem.

Den som är intresserad att följa med i fortsättningen kan gärna ansluta sig till Facebook-gruppen ”Anders Ranks härkomst”, där vi då och då gör uppdateringar och där man kan ställa frågor och ta del i diskussioner.

 

Tillägg i januari 2024:

Sedan Ola Österbackas BigY-resultat kommit kan vi konstatera att Porcka-Keurkal-linjen är nära sammanfallande med Rank. Haplogruppen är samma (N-Y48593) och den hör till en grupp (N-Y56761) som Heikki Hietanen, Kari Manner och Esa Ahola tillhör. Äldsta gemensamma anfader uppskattas ha levt ca 1400. Vi kan inte säga när delningen mellan Rank och Porcka-Keurkal har skett. De tre övrigas släktlinjer delades omkring 1550. 

 

Möjlighet finns att ännu få bidrag

Det finns ännu kvar en liten summa av de insamlade medlen från i fjol, med syfte att utföra DNA-testning för att utröna Anders Ranks härkomst. Den som är intresserad att medverka kan kontakta någon i projektgruppen, eller hembygdsföreningen, för att få råd och bedömning av möjligheterna till bidrag.

     

 

 

---------------

Information publicerad våren 2023

Forskning om Anders Ranks härkomst


Nyligen har en arbetsgrupp på privat initiativ tagit sig för att börja djupdyka i frågan om Anders Ranks härkomst. Han dyker upp på 1400-talet i Terjärv, men varifrån kom han? Det finns hypoteser att han skulle ha kommit från Dalarna, och också en koppling till släkter i
Västerbotten har nämnts.

Numera finns det goda möjligheter att med DNA-teknik kartlägga härkomst via Y-DNA.Denna typ kartlägger rak släktlinje på manslinjen, alltså från fäderna till söner. Denna typ av DNA muterar mycket långsammare än motsvarande mtDNA, som undersöker motsvarande
linje på mödernet. Man kan spåra härkomst på flera hundra års avstånd, till och med tusentals år.

Resultatet av dessa tester påvisar vilken haplogrupp som den testade hör till. Genom att jämföra flera testade kan man koppla samman olika släktlinjer. Den vanligaste haplogruppen i Finland betecknas med N, medan den vanligaste i Sverige är I. Gruppen har redan fått delav tester från minst två testade Terjärvbor, och dessa representerar båda dessa grupper.


För att nå ett vetenskapligt hållbart resultat borde testerna vara av typ Big Y, men det kostar över 400 €. Eventuellt behövs i första hand tester på lägre nivå för att få en uppfattning omvar de större satsningarna borde göras.


För arbetsgruppen:

Ola Österbacka, ola.osterbacka (at) icloud.com.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 21.3 2023

 

Vi har nu fått in drygt 1000 euro. Ett varmt tack för det! De pengarna har delvis använts så att tre DNA-kit med Y-37 har beställts och väntas komma i början av april. Sedan ska testerna sändas in och vi väntar en till två månader på resultaten. Under tiden fortsätter insamlingen till 17.5.2023. Vi siktar på att få in 1500 €. Om det kommer in mera pengar än vad som behövs för beställning av Big Y tillfaller överskottet hembygdsföreningen.

Företag som sponsrat med minst 100 € tackas med företagets logo. Rani-Plast har bidragit med 500 €. Varmt tack!