VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2014

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Sextionionde verksamhetsåret

 Verksamheten under året har förlöpt i stort sett enligt tidigare mönster.   Hembygdsfesten hölls andra söndagen i juli traditionsenligt och med festtal av professor Ingvar Dahlbacka. Kommundelsnämnden ordnade i samråd med hembygdsföreningen Tärjä daga lördagen före hembygdsfesten  En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården den 19 juni och ca 70 deltagare infann sig.  

Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar har varit Kaj Knutar, Leo Furu, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Siv Skullbacka, Anna-Lena Långbacka, Sixten Ahlsved, Gustav Sågfors och suppleanter Vilhelm Dahlvik, Göran Särs och Tora Knutar.

Styrelsen har under året sammanträtt till 8 protokollförda sammanträden och 62 paragrafer har antecknats.

Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata. Suppleanter Karl-Erik Storrank och Carola Engblom.

Funktionärer 2014

- Arbetsledare                                     Kaj Knutar

- Museiföreståndare                          Anna-Lena Långbacka och Eivor Duvnäs

- Ansvariga för lantbruksmuseet     Christer Skullbacka och Kaj Knutar

- Serveringsgruppen                          Kaj och Tora Knutar, Marianne Forsberg, Siv                                                                            Skullbacka, Britt-Marie Pålsson, Marjatta                                                                                  Ahlsved och Sinikka Furu

- Ansvariga för arkivet                        Karl-Erik Lillrank, Rolf Lillrank och Raymond                                                              Storrank.

- Ansvariga för vandringsleden          Hans Särs sammankallare, övriga Göran Särs,                                                              Kaj Backman, Karl-Erik Storrank, Tom Särs och                                                              Raymond Storrank

- Redaktionsråd för SoH                     Sammankallare: Göran Byskata. Medlemmar                                                              Max H Furu, Anna-Lena Långbacka, Frej                                                              Widjeskog, Leo G Furu, Raymond Storrank,                                                                              Rolf Lillrank och Folke Österbacka

-Nabba hembygdsforskare                   Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillrank,                                                                Bo-Erik Lillrank, Edvin Byskata, Håkan Ravald,                                                                Ole Storbacka, Vilhelm Dahlvik, Henrik  Knutar                                                                och  Henrik Långbacka

                                                               Hembygdsforskarna har verkat i 27 år.

- Urklippsboken                                  Göran Byskata

Verksamheten

Årsmötet hölls i klubbrummet lördagen den 22 mars 2014  kl. 13.00

Medlemsavgiften fastställdes till samma belopp som ifjol. 5 euro för enskilda och 10 euro för familjer.

Före årsmötesförhandlingarna påbörjades företogs några uppvaktningar av förtjänta personer.

Sven Hästbacka förlänades hembygdsförbundets hedersplakett för ett synnerligen förtjänstfullt arbete hembygden till fromma. Sven har under en period omspännande över trettio år aktivt deltagit i olika forskningsuppdrag, tagit initiativ och verkställt utmärkande av naturstigen, deltagit i tidskriften Släkt och Hävds utgivning m.m.

Ordföranden Göran Byskata, talkobasen Kaj Knutar, kassören Christer Skullbacka och vice ordförande Eivor Duvnäs förlänades hembygdsförbundets förtjänstecken i silver som ett tack för aktiva talkoinsatser och flitigt hembygdsarbete.

Styrelsemedlemmar fungerade som värdar under alla lördagar och söndagar i juni och juli månad mellan kl. 12.00-16.00 då hembygdsgården hölls öppen för allmänheten. Gräsklippningen sköttes av Hannes Bodbacka. Katalogisering av inkomna föremål har verkställts i någon mån.

Under hösten uppsnyggades och utjämnades Heimsjöstranden i samarbete med kommunen.

Plock ur styrelsens protokoll

25 januari

Förbereddes årsmötet  I tur att avgå Folke Österbacka, Sixten Ahlsved, Göran Byskata och Eivor Duvnäs. Som ny föreslogs Gustav Sågfors. Förslaget till verksamhetsberättelse genomgicks och en del ändringar föreslogs. Föreläggs årsmötet. Bokslutet granskades och förelades årsmötet för godkännande.

Årsmötet som hölls 22 mars omfattade samtliga frågor enligt styrelsens förslag.

14 mars

CD -skivan om bröllopet på Terjärvmål inspelades med bidrag från Svenska Kulturfonden om 1.000 euro. Professor Ingvar Dahlbacka lovade ställa upp som festtalare på hembygdsfesten.

11 april

Styrelsen konstituerade sig sålunda:

Göran Byskata ordförande

Eivor Duvnäs vice ordförande

Christer Skullbacka kassör

Folke Österbacka sekreterare

Hembygdsdagar den 12-13  juli. Hembygdsfest söndagen den13 juli. Festtalare professor Ingvar Dahlbacka. Lördagen den 12:e ordnade kommundelsnämnden Tärjä daga vid hembygdsgården. Hantverkarna sålde sina produkter. Hembygdsföreningen deltog i Terjärvutflykten med buss genom att ordna med guidning och kaffe vid Pållas gård. Fotonegativen har digitaliserats av Max Furu.  

21 maj.

Tärjär daga lördagen den 12 juli planerades tillsammans med kommundelsnämndens ordförande Helen Timgren. Programmet startar med trumpetfanfar av Stig Dahlvik. Musikprogram mellan kl. 13.00-16.00 vid hembygdsgården. Hantverkarna erbjöds tillfälle att sälja sina alster vid hembygdsgården mellan kl. 10.00-16.00. Hembygdsföreningen sköter kaffeserveringen.  

Kaffedagen för äldre Terjärvbor den 19 juni. Musik av Kristina Hänninen och Paulina Storbacka.

Sommaröppet vid hembygdsgården alla veckoslut i juni och juli månader kl. 12.00-16.00. Styrelsemedlemmar värdar.

Hembygdsföreningens hemsida öppnad och hittas på adressen terjarv.hembygd.fi.Som sökmotor används Google Chrome.

4 juni

Hannes Bodbacka sköter gräsklippningen vid hembygdsgården.

Hembygdsfestens program 13 juli 2014 kl. 13.00.

PROGRAM

Allsång

 Sång  Terjärv kyrkokör sjöng under  kantor Ronny  Borgmästars ledning.

Musik  Syskonen  Daniela och Dennis Hästbacka.

Festtal      Professor Ingvar Dahlbacka

SÅNG och MUSIk

Terjärv visan Solist Mats Olav Sågfors

Ackompanjemang  J-E Granbacka, Mårten Forsander, Inger Nygård och Helena Nilsson.

Festpubliken

ALLSÅNG

Jag älskar min hembygd  (kollekt)

Salongsorkestern

ORDET FRITT   Max Furu presenterade den nyutgivna cd-skivan "Hä va hä ååri"

AVSLUTNINGSORD  Ordförande Göran Byskata

MODERSMÅLETS SÅNG

1 augusti

General Fagernäs minnessten flyttades till Heimsjöstranden vid hembygdgården.

Lohtaja hembygdsförening besökte Terjärv under hösten och program utarbetades. Ett antal Terjärvbor flyttade till de finska kommunerna i grannskapet och hembygdsvännerna i Lohteå ville besöka de gamla boplatserna i Terjärv. De boplatser som kunde spåras numrerades på Terjärvkartan som delades ut åt besökarna under rundturen. Därefter besökte och guidades gästerna vid hembygdsgården med omgivning. Föreningen bjöd gästerna på välkomstkaffe vid Maggies.

Övervakningskameror installerades för att stävja ogoget vid hembygdsgården.

Styrelsen företog en studieresa till Hunurijärvi i Voltti vecka 33. Både resor och mat bekostade ändå deltagarna själva.

Understöd erhölls från Svenska Kulturfonden för utgivande av en CD-skiva där Greta-Lis Nilsson läser en bröllopsberättelse på Terjärvmål. Simis och Anna Gretas bröllop på Haraholmi. Skivan blev klar lagom till hembygdsfesten.

Bidrag

Bidrag till tryckningen av Släkt och Hävd 700 euro från Svensk-Österbottniska

Samfundet  Svenska kulturfonden beviljade 1.000 euro för produktionen av CD-skivan om bröllopet på Haraholmi.

Publikationer

Släkt och Hävd nummer 45 utkom i början av december och säljs för 15 euro.

CD-skiva på Terjärvmål om bröllopet vid Haraholmi.

Hembygdsföreningens styrelse tackar alla institutioner för bidragen och Kronoby kommun för hjälpen med putsningen av strandlinjen vid heimsjön. Ett tack också till privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2014

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

Gm Folke Österbacka sekreterare