VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2015

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Sjuttionde verksamhetsåret

 Verksamheten under året har förlöpt i stort sett enligt tidigare mönster.   Hembygdsfesten hölls andra söndagen i juli traditionsenligt och samtidigt firades föreningens 70-årsjubileum. Festtalet hölls av Finlands Svenska Hembygdsförbunds ordförande doc Holger Wester. Kommundelsnämnden ordnade i samråd med hembygdsföreningen Tärjä daga lördagen före hembygdsfesten  En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården den 6 augusti och ca 80 deltagare infann sig.  

Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar har varit Kaj Knutar, Leo Furu, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Siv Skullbacka, Carita Byskata, Sixten Ahlsved, Boris Särs och suppleanter Vilhelm Dahlvik, Göran Särs och Tora Knutar.

Styrelsen har under året sammanträtt till 6 protokollförda sammanträden och 45 paragrafer har antecknats.

Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata. Suppleanter Karl-Erik Storrank och Carola Engblom.

Funktionärer 2015

- Arbetsledare                                          Kaj Knutar

- Museiföreståndare                                 Siv Skullbacka och Eivor Duvnäs

- Ansvariga för lantbruksmuseet              Christer Skullbacka och Kaj Knutar

- Serveringsgruppen                                Ansvarig Siv Skullbacka.  

- Ansvariga för arkivet                             Karl-Erik Lillrank, Rolf Lillrank och Raymond                                                                                                   Storrank.

- Ansvariga för vandringsleden            Hans Särs sammankallare, övriga Göran Särs                                                               Kaj Backman, Tom Särs och, Boris  Särs  och                                                              Raymond Storrank

- Redaktionsråd för SoH                      Sammankallare: Göran Byskata. Medlemmar                                          Max H Furu, Frej Widjeskog, Leo G Furu                                                              Raymond Storrank, Rolf Lillrank och                                                               Folke Österbacka, Boris eller Stig Särs

 

-Nabba hembygdsforskare                   Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillrank,

                                                              Bo-Erik Lillrank, Edvin Byskata, Håkan Ravald,                                                               Ole Storbacka, Vilhelm Dahlvik, Henrik Knutar,                                                               och Henrik Långbacka

                                                             Hembygdsforskarna har verkat i 27 år.

- Urklippsboken                                    Göran Byskata

Verksamheten

Årsmötet hölls i klubbrummet lördagen den 14 mars 2015  kl. 13.00

Medlemsavgiften fastställdes till samma belopp som ifjol. 5 euro för enskilda och 10 euro för familjer.

Styrelsemedlemmar fungerade som värdar under alla lördagar och söndagar i juni och juli månad mellan kl. 12.00-16.00 då hembygdsgården hölls öppen för allmänheten. Gräsklippningen sköttes av Robin Sandberg.

Katalogisering av inkomna föremål har verkställts i någon mån.

 Plock ur styrelsens protokoll

25 januari       

Förbereddes årsmötet  I tur att avgå var Karl-Erik Lillrank oc h Siv Skullbacka som båda återvaldes Som ny invaldes Carita Byskat och Boris Särs. Förslaget till verksamhetsberättelse genomgicks. Föreläggs årsmötet. Bokslutet granskades och visade ett plus på 4.051,15. Förelades årsmötet för godkännande.

Årsmötet som hölls 14 mars omfattade samtliga frågor enligt styrelsens förslag.

Verksamhetsplan och budget för 2015 godkändes.

Verksamhetsgranskarna Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata och suppleanterna Karl-Erik Storrank och Carola Engblom återvaldes.             

27 mars

Styrelsen konstituerade sig sålunda: Göran byskata ordförande  Eivor Duvnäs vice ordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare

. Hembygdsfest söndagen den12 juli. Samtidigt firades föreningens 70-årsfest Festtalare Finlands Svenska Hembygdsförbunds ordförande docent Holger Wester höll festtalet.. Lördagen den 11:e ordnade kommundelsnämnden Tärjä daga vid hembygdsgården. Hantverkarna sålde sina produkter.

24 april.

Tärjär daga lördagen den 12 juli planerades tillsammans med kommundelsnämndens ordförande Helen Timgren. Programmet startar med trumpetfanfar av Stig Dahlvik. Musikprogram mellan kl. 13.00-16.00 vid hembygdsgården. Hantverkarna erbjöds tillfälle att sälja sina alster vid hembygdsgården mellan kl. 10.00-16.00. Hembygdsföreningen sköter kaffeserveringen.  

Kaffedagen för äldre Terjärvbor den 6 augusti. 70-80 personer deltog. För musiken stod  Mårten Forsander, Stig-Olav Nilsson och Boris Lillrank.  

Sommaröppet vid hembygdsgården alla veckoslut i juni och juli månader kl. 12.00-16.00. Styrelsemedlemmar värdar.

11 juni

Fastslogs programmet för hembygds-och jubileumsfesten. Enligt följande:

Musik Klavertramp Hälsningstal Marketta Widjeskog Sång  Veterankören

Musik Amira Mountassir Festtal  docent Holger Wester Sång Veterankören

Dikt Greta-Lis Nilsson Presentation av historik Folke Österbacka Allsång Kollekt

Ordet fritt  Avslutningsord Göran Byskata  Modersmålets sång

    

Docent Holger Wester festtalade  på hembygds-och jubileumsfesten den 12 juli kl. 13.00. Efter att sekreteraren föredragit historiken som utgavs lagom till jubileumsfesten följde utdelning av förtjänstecken. Docent Holger Wester utdelade assisterad av ordföranden. viseordföranden och sekreteraren. Två av de premierade Raymond Storrank som erhöll Hembygdsförbundets högsta utmärkelse Förtjänstmedaljen i silver och Rolf Lillrank som tilldelades Förtänstplaketten med på bilden.

Övriga som fick ta emot förtjänstecken

Max H. Furu

Max Nygård

Magnus Storbacka

Frej Widjeskog som alla fick utmärkelsen som erkänsla för långvarigt forskningsarbete och omfattande talkoinsatser hembygden till fromma.

Följande styrelsemedlemmar erhöll också förtänsttecknet i silver Siv Skullbacka, Karl-Erik Lillrank, Sixten Ahlsved Boris Särs och Allan Furu.

Susann Lagus informerade styrelsen om digitalisering av museiföremål.

Ordföranden och sekreteraren deltog i utdelningstillfället som ordnades av Kulturfonden för Gamlakarlebynejden.

CD skivan Hä va hä ååri beställdes 100 exemplar och SoH trycktes i 50 exemplar till

Hannes Bodbacka sköter gräsklippningen vid hembygdsgården.

30 juni

Gaveln mot Heimsjön målades på talko.

Beslöts att inköpa ett vitrinskåp att användas för utställningen av frontmannaarbeten.

Festtalaren bjuds på mat efter festen.

Att representera föreningen på museidagarna i Närpes utsågs ordföranden och viceordföranden.

14 september

den traditionella vandringsdagen hålls den 4 oktober och talko på leden ordnas av Boris.

En ny brunnsvindo har monterats.

Hembygdsföreningen uppvaktade vid Sven Hästbackas begravning.

Stickkafe har ordnats vid hembygdsgården tre gånger. Gruppen stickar varma plagg åt en grupp Syrier som anlänt under hösten

Sekreteraren representerade föreningen på museidagarna i Närpes 12-13 september.

23 november

Föreningen deltar också i årets julhus den 8 december i ungdomslokalen.

Styrelsen företog under hösten ett studiebesök till Bjärgas hembygdsmuseum i Larsmo.

Bidrag

Bidrag från Kulturfondens för Gamlakarlebynejden för tryckning av historik 700 euro.

Bidrag från Kronoby kommun 1.400 euro för verksamheten.

7500 euro erhölls från Terjärv Centralandelslag.

Publikationer

Släkt och Hävd nummer 46 utkom i början av december och säljs för 15 euro

Hembygdsföreningens styrelse tackar alla institutioner för bidragen. Ett tack också till privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2015

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

Gm Folke Österbacka sekreterare