VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för år 2016

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf

Sjuttioförsta verksamhetsåret

 Verksamheten under året har förlöpt i stort sett enligt tidigare mönster. Hembygdsfesten hölls andra söndagen i juli traditionsenligt med professor Gustav Djupsjöbacka som festtalare. Festen hölls på grund av regn i församlingssalen. Kommundelsnämnden ordnade i samråd med hembygdsföreningen Tärjä daga lördagen före hembygdsfesten. En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården i juli  och ca 80 deltagare infann sig.

Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar har varit Kaj Knutar, Anders Widjeskog, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Siv Skullbacka, Carita Byskata, Sixten Ahlsved, Boris Särs och suppleanter Vilhelm Dahlvik, Göran Särs och Tora Knutar.

Styrelsen har under året sammanträtt till 6 protokollförda sammanträden och 44 paragrafer har antecknats.

Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata. Suppleant Carola Engblom.

Funktionärer 2016

Arbetsledare                                          Kaj Knutar

Museiföreståndare                                Siv Skullbacka och Eivor Duvnäs

Ansv. för lantbruksmuseet                    Christer Skullbacka och Kaj KnutarSjuttioförsta verksamhetsåret

Serveringsgruppen                               Ansvarig Siv Skullbacka. Hon skaffar medhjälpare

                                                               vid behov.

Ansvariga för arkivet                            Karl-Erik Lillrank, Rolf Lillrank och Raymond Storrank

Vandringsleden                                   Boris Särs sammankallare, Göran Särs, Matias  

        Vuojärvi, Tom Särs, Hans Särs,

        Stig Högnabba och Raymond Storrank.   

Redaktionsråd för SoH                       Sammankallare Göran Byskata. Max H. Furu, 

                                                           Frej Widjeskog, Leo G. Furu, Raymond Storrank, Rolf 

                                                           Lillrank, Boris Särs och Folke Österbacka.

Nabba hembygdsforskare                  Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillerank,

                                                           Bo-Erik Lillrank, Edvin Byskata, Håkan Ravald,

                                                           Ole Storbacka, Vilhelm Dahlvik, Henrik Knutar

                                                           och Henrik Långbacka.

                                                          Hembygdsforskarna har verkat i 28 år

Urklippsboken                                   Göran Byskata

Verksamheten

Årsmötet hölls i klubbrummet lördagen den 5 mars 2016 kl. 13.00. Närvarande 12 medl.

Medlemsavgiften fastställdes till samma belopp som ifjol. 5 € för enskilda och 10 € för familj.

Styrelsemedlemmarna fungerade som värdar under lördagar och söndagar i juni månad mellan klockan 12.00-16.00 då hembygdsgården hölls öppen för allmänheten.

Katalogisering av inkomna föremål har verkställts i någon mån.

Plock ur styrelsens protokoll

9  februari

Förberedande av årsmötet. I tur att avgå var Kaj,Knutar, Allan Furu, och Christer Skullbacka. Leo Furu har uttalat önskemål om att få lämna styrelsen med ålderns rätt och i hans ställe föreslås Anders Widjeskog. Förslaget till verksamhetsberättelse genomgicks. Föreläggs årsmötet. Bokslutshandlingarna granskades och visade en vinst på 276,47. Förelades årsmötet för godkännande.

Årsmötet som hölls den 5 mars omfattade samtliga frågor enligt styrelsens förslag. Verksamhetsplanen  och budgeten för 2016 godkändes.

Verksamhetsgranskarna Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata återvaldes liksom suppleanten Carola Engblom.

5 april

Styrelsen konstituerade sig sålunda

Göran Byskata ordförande

Eivor Duvnäs  viceordförande

Christer Skullbacka kassör

Folke Österbacka sekreterare

Hembygdsfest söndagen den 10 juli. Till festtalare föreslås professor Gustav Djupsjöbacka och planeras en utställning av gamla leksaker. Lördagen den 9:e ordnade kommundelsnämnmden Tärjä daga vid hembygdsgården. Hantverkarna sålde sina produkter.

planeras berättarkvällar i hembygdsgården. Gamla terjärvhistorier och berättelser från forna tider borde bevaras för eftervärlden. Kaffedagen för äldre Terjärvbor planeras till juni-juli med program. Fotosamlingen får en fortsättning. Hembygdsföreningen deltar i firandet av Finland 100 år.

30 maj

Terjärv revy framför en skets med händelser från Uno Fagernäs och Rafael Bergs insatser under frihetskriget. Krigargravar och monumentet uppsnyggas med hjälp av Lions i Terjärv.

10 juli

Hembygdsfest firades i församlingssalen på grund av regn. Professor Gustav Djupsjöbacka höll ett uppskattat festtal. Hälsningstal av Inger Nygård. Homeward Bound och Mini-Gniders underhöll. Torri hade skrivit festdikten som lästes av Inger Nygård. En stor publik deltog i festen.

 Professor Gustav Djupsjöbacka höll ett uppskattat festtal

11 augusti

Kaffedagen för äldre Terjärvbor arrangerades den 21 juli. Uppslutningen som under tidigare år. Styrelsen företog en utfärd till Jeppo Hembygdsförening och Oravais historiska förening. Vandringsdagen ordnas traditionellt den första söndagen i oktober. Målning av gaveln på lantbruksmuseet har verkställts.

15 september

terjärv musikanter har erhållit Finland 100 status för ett musikprojekt benämnt Jubileumskonsert med inhemsk musik hösten 2017. Hembygdsföreningen står som huvudman för projektet. En planeringsgrupp om fem personer har tillsatts som verkställer evenemanget. Fotomontaget del ett av fotografier från början av nittonhundratalet färdigt.

16 november

Föreningen deltog i julhuset den 3 december med försäljning av Släkt och Hävd nr 47 och en del andra böcker.

En utedag för äldre Terjärvbor lyckades bra.

Bidrag 2016

Bidrag från Svenska Kulturfonden för arkivering av 100¨åriga fotografier 1000 €

Kulturfonden för Gamlakarlebynejden 600 €

Bidrag från Kronoby kommun 1500 € för verksamheten.

SÖS bidrag för SoH 700 € utbetalas 2017

Maire Storranks minnesadresser ca 600 €9

Publikationer

Släkt och Hävd nummer 47 utkom i början av december och säljs för 15 €

Hembygdsföreningens styrelse tackar Kronoby kommun och alla institutioner för bidragen.Ett tack också till privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2016

 

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

gm Folke Österbacka sekreterare

Verksamhetsberättelsen godkänd av årsmötet den 18 mars 2017