VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2013

TERJÄRV HEMBYGDSFÖRENING rf 

Sextioåttonde  verksamhetsåret

 Verksamheten under året har förlöpt i stort sett enligt tidigare mönster.   Hembygdsfesten hölls andra söndagen i juli traditionsenligt och med festtal av historikern docent Henry Nygård. Kommundelsnämnden ordnade i samråd med hembygdsföreningen Tärjä daga lördagen före hembygdsfesten. Doktoranden Anna-Kajsa Terje deltog i några styrelsemöten och på årsmötet. Hon undersöker hur finlandssvenskar själv ser på sin finlandssvenskhet och vad som binder samman finlandssvenskar i dagens Finland. En kaffedag för äldre Terjärvbor ordnades vid hembygdsgården den 29 augusti och 80 deltagare infann sig. Hembygdsföreningen erhöll en stor donation av Terjärv Lantmannagille som upphört med sin verksamhet.

Styrelsen har under året bestått av Göran Byskata ordförande, Eivor Duvnäs viceordförande, Christer Skullbacka kassör och Folke Österbacka sekreterare. Medlemmar har varit Kaj Knutar, Leo Furu, Allan Furu, Karl-Erik Lillrank, Siv Skullbacka, Anna-Lena Långbacka, Sixten Ahlsved och suppleanterna Vilhelm Dahlvik, Göran Särs och Tora Knutar.

Styrelsen har under året sammanträtt till 10 protokollförda sammanträden och 70 paragrafer har antecknats.

Verksamhetsgranskare har varit Stig-Gustav Wistbacka och Mikael Byskata. Suppleanter Karl-Erik Storrank och Carola Engblom.

Funktionärer 2013

- Arbetsledare                                      

    Kaj Knutar

- Museiföreståndare                              

   Anna-Lena Långbacka och Eivor Duvnäs

- Ansvariga för lantbruksmuseet            

   Christer Skullbacka och Kaj Knutar

- Serveringsgruppen                           

 Kaj och Tora Knutar, Marianne Forsberg, Siv Skullbacka, Britt-Marie Pålsson, Marjatta          Ahlsved och Sinikka Furu

- Ansvariga för arkivet                        

  Karl-Erik Lillrank, Rolf Lillrank och Raymon  Storrank.

- Ansvariga för vandringsleden             

 Hans Särs sammankallare, övriga Göran Särs,

 Kaj Backman, Karl-Erik Storrank, Tom Särs och  Raymond Storrank

- Redaktionsråd för SoH                       

 Sammankallare: Göran Byskata. Medlemmar:  Max H Furu, Anna-Lena Långbacka, Frej  Widjeskog, Leo G Furu, Raymond Storrank, Rolf Lillrank och Folke Österbacka

-Nabba hembygdsforskare                    

  Harry Byskata, Rolf Lillrank, Karl-Erik Lillrank, Bo-Erik Lillrank, Edvin Byskata, Håkan          Ravald, Ole Storbacka, Vilhelm Dahlvik, Henrik Knutar och Henrik Långbacka

 Gruppens berättelse bifogas. Hembygdsforskarna har verkat i 26 år.

- Urklippsboken                                        

 Göran Byskata

Verksamheten

Årsmötet hölls i klubbrummet lördagen den 16 mars 2013  kl. 13.00

Medlemsavgiften fastställdes till samma belopp som ifjol. 5 euro för enskilda och 10 euro för familjer

Styrelsemedlemmar fungerade som värdar under under alla lördagar och söndagar i juni och juli månad mellan kl. 12.00-16.00 då hembygdsgården hölls öppen för allmänheten. Gräsklippningen sköttes av Hannes Bodbacka. Katalogisering av inkomna föremål i någon mån. 

Plock ur styrelsens protokoll

24 januari

Förbereddes årsmötet  I tur att avgå  Kaj Knutar, Leo Furu, Allan Furu och Christer Skullbacka. Förslaget till verksamhetsberättelse genomgicks och justerades på några punkter. Bokslutet granskades och förelades årsmötet för godkännande. Årsmötet hölls 16 mars.

26 april

Styrelsen konstituerade sig sålunda:

Göran byskata ordförande

Eivor Duvnäs vice ordförande

Christer Skullbacka kassör

Folke Österbacka sekreterare

Hembygdsdagar den 6-7 juli. Hembygdsfest söndagen den 7 juli. Festtalare historikern Docent Henry Nygård. Lördagen den 6:e ordnade kommundelsnämnden Tärjä daga vid hembygdsgården. Städtalko den 3 maj. Hästen har stupat och repareras på talko. Kaj ansvarig. J-E Hästbackas material sorterades med talkokraft. 

Fotonegativen har digitaliserats av Max Furu. "Skakla och krano" erhållits från Kovas.

21 maj.

Hantverkarna erbjöds tillfälle att sälja sina alster under Tärjä daga vid hembygdsgården. Hembygdsföreningen skötte kaffeserveringen. Stipendiet om 600 € från Gamlakarlebynejdens kulturfond mottogs.

4 juni

 

Hembygdsgården hölls öppen med kaffeservering alla lördagar och söndagar i juni och juli månad. Styrelsemedlemmarna turade.

26 juni

Fastslogs program för hembygdsfesten 7 juli 2013 kl.13.00

-                     Allsång Nu är det ljuvlig sommar            Mona-Lisa o Jussi

-                     Hälsningstal                                            Kaj Knutar

-                     Sång                                    Yvonne Löf och Åsa Hästbacka-Barkar

-                     Musik                                  Småbönders Spelmanslag

-                     Festtal                                 Docent Henry Nygård

-                     Sång                                    Leif Knutar

-                     Dikt                                      Maj-Len Näse

-                     Allsång                                 Kollekt

-                     Ordet fritt

-                     Avslutningsord                     Göran Byskata

-                     Modersmålets sång

-                     Kaffeservering

Högnabbaborna serverade på hembygdsfesten och sereveringstältet hyrdes från Kolambyn. Peter Nylund tryckte programblad. Plank monterades mellan Heimsjön och lantbruksmuseet. Taket på rian har förnyats av Jonas Gistö. Flaggstången nygrundats av Valter Forsen med grävmaskin. Föreningen erhöll ca 7000 euro av Terjärv Lantmannagille. Ett stort TACK!

1 augusti

Lions club Terjärv kommer att snygga upp Heimsjöns stränder och begär talkofolk av hembygdsföreningen. Styrelsen anser att i samband med uppsnyggningen borde några gamla björkar fällas och strandlinjen utjämnas  Söker samarbete med kommunen. Under hösten fällde kommunen flera träd och nästa vår utjämnas strandlinjen i samarbete med kommunen.

Försvarsminister Carl Haglund besökte Terjärv den 7 augusti. Uppvaktning skedde  vid Generalmajor Uno Fagernäs minnessten på Lyttsbacka. Kaj guidade den 23 juli Amerikanska gäster.

22 augusti

Diskuterades ofoget vid hembygdsgården och beslöts skaffa övervakningskamera. Beslöts också gå ut med en uppmaning till företag och enskilda med begäran om ekonomiskt stöd för anskaffningen. Beräknas att det åtgått 500 talkotimmar i extra arbete för att återställa egendomen. Arbetet med att identifiera människor och byggnader som finns på de gamla fotona som digitaliserats och anskaffats i pappersform har startat. Kronoby museiförening besökte oss den 12 oktober och ordföranden m.fl. guidade.Siv bjöd på kaffe och saft. En släktforskargrupp från Jakobstad besökte föreningen och Karl-Erik guidade.  Det nya taket på smedjan tjärades.

11 september

Vandringsdagen på Höbäck -Sarjärv naturstig skedde söndagen den 29 september. Talko ordnades veckan före för att rensa lederna och förnya märkningen. Vandringsdagen samlade 84 namnunderskrifter.

25 oktober.

Ansöktes om understöd från Svenska Kulturfonden för utgivande av en CD-skiva där Greta-Lis Nilsson läser en bröllopsberättelse på Terjärvmål. Simis och Anna Gretas bröllop på Haraholmi.

22 november

Antog Fontec Ky:s anbud på kameraövervakning till ett pris av 1960 Euro.

Fick lov på gratisutrymme för hemsida på hembygdsförbundets portal.

 

Bidrag

Bidrag till tryckningen av Släkt och Hävd 500 euro från Svensk-Österbottniska

Samfundet  Kulturfonden för Gamlakarlebynejden 600 euro för omfotografering  av glasplåtar för förvaring i digital form.

 

Publikationer

Släkt och Hävd nummer 44 utkom i början av december och säljs för 15 euro.

 

Hembygdsföreningens styrelse tackar alla institutioner för bidragen och Kronoby kommun för avverkningen av björkarna. Ett tack också till privata donatorer och talkoarbetare för en värdefull insats under verksamhetsåret 2013

 

Styrelsen för Terjärv Hembygdsförening rf

Gm Folke Österbacka sekreterare